Disclaimer

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Vrijwaringsclausule en Voorwaarden voor het gebruik van de website

De algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://acqtion.be , met inbegrip van websites met andere landen extensies. Deze Website is het eigendom van ACQTION nv.
DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE ACQTION WEBSITE VERKLAART U ZICH AKKOORD
MET DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

ACQTION behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk gewenst moment onderdelen van deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Door na wijziging van de Gebruiksvoorwaarden gebruik te blijven maken van de Website, betekent dit dat u akkoord gaat met de wijzigingen en deze accepteert.

INHOUD

Alle teksten, afbeeldingen, interfaces, foto's op de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp, de structuur, de selectie, de coördinatie, de uitdrukking, de "look and feel" zijn eigendom van ACQTION NV en worden beschermd door het auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht.

Geen enkel deel van de Website mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, opnieuw uitgegeven, in het openbaar weergegeven, of verspreid worden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ACQTION NV.

ACQTION kan niet garanderen dat de Website of de inhoud, volledig vrij is van fouten. De Website en de inhoud worden als zodanig aangeboden op "as-is"-basis en voor zover deze beschikbaar zijn op "as-available"-basis. ACQTION kan niet garanderen dat de Website ten allen tijde vrij is van virussen, besmetting of schadelijke kenmerken.

ACQTION behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving: de werking en/of de inhoud van de Website of de toegang tot de Website, om welke reden dan ook, te wijzigen, op te schorten of te beëindigen; of andere wijzigingen aan te brengen.

ACQTION is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enigerlei indirecte, morele, incidentele of gevolgschade of voor schade als gevolg van strafbare feiten, daarin begrepen schade door verlies van winsten, zelfs als ACQTION is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.

GEBRUIK

U verklaart dat u geen activiteiten zult ondernemen die een buitensporige of onredelijk zware belasting opleveren voor de infrastructuur van de Website van ACQTION.

U verklaart dat u geen voorzieningen, software of methoden zult gebruiken die de goede werking van de Website of het gebruik van de Website door andere personen trachten te belemmeren.

U mag u niet voordoen als iemand anders, noch voorwenden dat u iemand anders vertegenwoordigt of u uitgeven voor een andere privé- of rechtspersoon bij gebruik of raadpleging van de Website.

U mag de Website niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of niet is toegestaan krachtens deze gebruiksvoorwaarden. Evenmin mag u anderen aanzetten tot de uitvoering van onwettige activiteiten of andere activiteiten die inbreuk maken op de rechten van ACQTION en/of anderen.

U mag geen gebruik maken van enige vorm van programma's, algoritmes of methodes, noch van enig vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces teneinde enig onderdeel van de Website te bezoeken, te openen, te verkrijgen, te kopiëren, of op enige manier de structuur of weergave van de Website te reproduceren, of om te trachten materiaal, documenten of informatie op de Website te verkrijgen.

U mag niet proberen om toegang te verkrijgen tot afgeschermde delen of bestanden van de Website.

U mag de beveiliging van de Website of het netwerk dat met de Website is verbonden niet onderzoeken, meten of testen, noch inbreuk maken op de beveiligingsmechanismen van de Website. U mag geen informatie over andere gebruikers of bezoekers van de Website opzoeken of vanuit de bron traceren, noch de Website op enigerlei wijze exploiteren met als doel de via de Website beschikbare informatie bekend te maken, met inbegrip van maar niet beperkt tot persoonlijke gegevens.

ACQTION is gerechtigd om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de Website, of in de vermelde diensten. Alle eventuele wijzigingen worden van kracht zodra deze op de Website zijn gepubliceerd.

Op het gebruik van deze Website is het privacybeleid van ACQTION van toepassing. Dit beleid wordt op grond van deze vermelding beschouwd als onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze Website, erkent en aanvaardt u dat gegevens die u via het internet verstuurt, nooit volledig beveiligd en beschermd zijn. U begrijpt dat alle berichten en informatie die u naar de Website verstuurt, door anderen kunnen worden gelezen of onderschept.

Deze Website kan koppelingen bevatten naar websites van andere, onafhankelijke partijen. Deze koppelingen worden uitsluitend aangeboden als service. Wij hebben geen enkele zeggenschap over de gekoppelde Websites en zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.
U dient zelf te bepalen of en hoe u gebruik wenst te maken van deze gekoppelde Websites.

U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de Website en eventueel daaraan gekoppelde Websites. Wanneer u niet tevreden bent over de Website, of de inhoud van de Website, hebt u geen andere rechten dan het recht het gebruik van de Website te staken.

De bovenstaande uitsluiting is van toepassing op alle schade, aansprakelijkheid of letsel die worden veroorzaakt door een verstoorde werking, fouten, omissies, onderbrekingen, weglatingen, defecten of vertragingen in verwerking of verzending, computervirussen, storingen op communicatielijnen, diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang, wijziging of gebruik van de Website, ongeacht of deze voortvloeien uit contractbreuk, onrechtmatige daad, onachtzaamheid of enige andere oorzaak.

De bezoeker, gebruiker verklaart ACQTION, haar medewerkers, aandeelhouders, rechtsvoorgangers en rechtsopvolgers te zullen vrijwaren van alle eisen, verliezen, aansprakelijkheid, vorderingen of kosten (waaronder de kosten van rechtsbijstand) die jegens ACQTION worden gesteld door derden en die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Website.

ACQTION kan ertoe overgaan informatie die ze bezit openbaar te maken als dit noodzakelijk is in verband met een onderzoek of klacht betreffende uw gebruik van de Website, of om de identiteit te bepalen van, in contact te treden met of juridische stappen te nemen tegen een persoon die de rechten of het eigendom van ACQTION of de rechten of het eigendom van bezoekers of gebruikers van de Website, schade toebrengt of deze (al dan niet opzettelijk) belemmert. ACQTION behoudt zich te allen tijde het recht voor alle informatie openbaar te maken die naar haar mening nodig is om te voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidswege. ACQTION kan er toe overgaan persoonlijke informatie openbaar te maken als dit vereist is op grond van de vigerende wet- en regelgeving, onder meer voor de uitwisseling van informatie in het kader van fraudebestrijding.

U erkent en aanvaardt dat ACQTION de inhoud van berichten die u via enige dienst die op of via de Website wordt aangeboden naar ACQTION verzendt, kan bewaren en dat ACQTION dergelijke informatie openbaar kan maken indien dit wettelijk vereist is of indien ACQTION van mening is dat het bewaren of openbaar maken van deze informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om de rechten van ACQTION te beschermen.

U aanvaardt dat ACQTION u, naar eigen inzicht, of op grond van een verzoek van een autoriteit belast met wetshandhaving of een andere overheidsinstelling en zonder voorafgaande kennisgeving, met onmiddellijke ingang de toegang tot de Website tijdelijk of definitief kan ontzeggen.
U aanvaardt dat enige schending door u van de gebruiksvoorwaarden gelijkstaat aan een onwettige en oneerlijke handelspraktijk en onherstelbare schade aanricht jegens ACQTION, en u stemt ermee in dat ACQTION gerechtelijke stappen, waaronder het eisen van een dwangsom, kan nemen die ACQTION onder deze omstandigheden noodzakelijk of gepast acht. Deze rechtsmiddelen vormen een aanvulling op andere middelen die ACQTION van rechtswege of op basis van overige wet- en regelgeving ter beschikking staan.

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden schendt en ACQTION op grond hiervan besluit juridische stappen tegen u te nemen, is ACQTION gerechtigd om, naast de financiële compensatie die aan ACQTION wordt toegekend, alle redelijke kosten van rechtsbijstand en procedurekosten op u te verhalen, en u stemt ermee in deze te betalen. U aanvaardt dat ACQTION niet aansprakelijk is jegens u of derden voor beëindiging van uw toegang tot de Website op grond van een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht: De gebruiker, de bezoeker van de Website gaat ermee akkoord dat alle zaken die betrekking hebben op de toegang tot of het gebruik van de Website, met inbegrip van eventuele geschillen, onderworpen zullen zijn aan de wetten van België en uitsluitend behandeld worden door de rechtbanken van Antwerpen en doet hierbij afstand van het recht om bezwaar te maken tegen de rechtsbevoegdheid of plaats van behandeling.

Indien enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden door een gerechtshof of een bevoegde rechter nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen deze bepalingen, uitsluitend voor zover noodzakelijk, beperkt of geschrapt worden en worden vervangen door een geldige bepaling die de intentie van deze Gebruiksvoorwaarden zo goed mogelijk weergeeft, zodat deze Gebruiksvoorwaarden onverkort van kracht blijven.